Hem » Frågor & Svar » Allt om vatten » Alkalinitet

Alkalinitet

Ett mått på vätekarbonatkoncentrationen. Låg alkalinitet innebär att vattnet är känsligt för försurande ämnen - pH-justering är mer komplicerad. Korrosionen på järn blir mindre, men samtidigt högre på koppar. Hög alakalinitet hänger ofta samman med kalkberggrund.

Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av oxoniumjoner utan att reagera med en pH-sänkning, dvs. ett mått på vattnets buffertkapacitet. Man kan genom att mäta alkalinitet bestämma hur känsligt vattnet är för försurning och det ger ett bättre mått på föroreningsgraden än vad pH-undersökningar gör. Alkalinitet är vattnets förmåga att stå emot försurning (dvs. lågt pH). Har vattnet en bra alkalinitet ger det en bra förutsättning för stabilt vatten, dvs. att vattnets pH håller sig på en jämn nivå runt pH 7,2. En idelisk alkalintet är 80-120 ppm